top of page
Priser
Veiledende timepris starter på 2000,- + mva. Hvordan honoraret beregnes vil fremgå av oppdragsbekreftelsen og vil normalt være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak. Minste timesats er 15 minutter.  Klienten er ansvarlig for alle utlegg som påløper i saken. Større utlegg blir viderefakturert særskilt.

For enkelte sakstyper vil kostnader til rettshjelp kunne være dekket av ulike typer forsikringsordninger eller foreningsmedlemsskap, normalt med fradrag av en særskilt fastsatt egenandel. Nærmere vilkår vil normalt fremgå av klientens forsikringsdokumenter


Fri rettshjelp
Innenfor enkelte sakstyper vil det kunne innvilges fri rettshjelp og/eller fri sakførsel. De nærmere regler om dette fremgår av Lov om fri rettshjelp
Noen sakstyper gir rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt. Andre sakstyper gir rett til fri rettshjelp dersom man oppfyller nærmere angitte inntekts- og formuesgrenser. P.t. er maksimal brutto inntekt 320.000,- for enslige og 490.000,- for ektefeller/par og maksimal netto formue 100.000,-. 


 

Ta kontakt med oss på e-post eller telefon

for nærmere informasjon om priser.

bottom of page